Κυριακή 25 Ιανουαρίου      
Αρχική arrow Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Καθαρισμός και μεταφορά στερεών αποβλήτων από ΧΥΤΑ Κορύτιανης σε ΧΥΤΑ Καρβουναρίου  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        

Ημερομηνία 29/08/2012
Αρ. Πρωτ. 26383ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2012
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την συλλογή και μεταφορά μέρους των απορριμμάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το ΠΔ 28/80 και τον Ν.3463/2006, με τίτλο: «Καθαρισμός και μεταφορά στερεών αποβλήτων από ΧΥΤΑ Κορύτιανης σε ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για δυόμιση (2,5) μήνες, προϋπολογισμού 35.395,00 € πλέον 13% Φ.Π.Α. 4.601,35€, τελικός προϋπολογισμός 39.996,35 €.
Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α.20.7336.84 του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους .
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 707,90 €.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ώρα λήξης 11:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του νέου δημαρχιακού μεγάρου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:
 - Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
 - Διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με εκδούσα Αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 - Διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για το αντικείμενο του διαγωνισμού το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.
 - Διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 14001:2004 συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για το αντικείμενο του διαγωνισμού το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα
 - Διαθέτουν πιστοποιητικό ΟΗSAS 18001:2007 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών για το αντικείμενο του διαγωνισμού το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών (2ος όροφος- Σουλίου 3, 46100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Κώτσια Ιφιγένεια , τηλέφωνο: 2665 361 212 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και τη σχετική μελέτη από τα παρακάτω Link:
- Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης
- Τεχνική Μελέτη

O Δήμαρχος
Γεώργιος Κάτσινος


Back

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανακοινώσεις
Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Δελτία Τύπου
Σύλλογοι
Διαμονή
Συγκοινωνίες
Φωτογραφίες
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ευρωπαϊκά Έργα
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητικές Εκδηλώσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΚΑΠΗ
Βοήθεια στο σπίτι
Παιδικοί & Βρεφικοί Σταθμοί
Κέν. Απασχόλησης παιδιών
ΑΔΕΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τεχνικό Πρόγραμμα
ΠΕΠΡΑΓΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έκθεση Πεπραγμένων
Κείμενα - Προβληματισμοί
E-Democracy
Ομάδες Συζήτησης
Δημοσκοπήσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τηλέφωνα Δήμου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Fo(u)r Europe
logo_4forEurope
Who's Online
Έχουμε 3 επισκέπτες online