Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Πρόεδρος:
Ιωάννης Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Μέλη:

 • Μιχαήλ Γκίκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Κωνσταντίνος Τσουμάνης Αντιδήμαρχος Δόμησης και Σχεδίων Πόλης 
 • Σωτήριος Μήτσης, Αντιδήμαρχος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τουρισμού και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Παναγιώτα Σούρλα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
 • Απόστολος Τζόρτζης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ποιότητας Ζωής
 • Δημήτριος Πάκος, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Χριστίνα Καραλή, Νταφλάκη, Δημοτική Σύμβουλος *
 • Ιωάννης Γόγολος, Δημοτικός Σύμβουλος *

*Εκπρόσωποι από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, υποθέσεων ως πειθαρχικό όργανο. (Αρ. απόφασης Δ.Σ. 67/2015)

Αρμοδιότητες (Άρθρο 63 του Ν. 3852/10)

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
 3. Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
 4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
 5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:
  1. Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
  2. Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
 9. Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.