Τοπικά Σχέδια

Τοπικά Σχέδια

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ηγουμενίτσας

Αντικείμενο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο μέσω της ανάπτυξης δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.  

Το υπό διαβούλευση σχέδιο έχει αναρτηθεί εδώ