Σχετικά με τον Δημότη

ΣΒΑΚ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Δήμου Ηγουμενίτσας

Για να δείτε την τελική έκδοση του ΣΒΑΚ κάντε κλικ εδώ!

1svaktab

 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 

 


 

 

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κινητικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή αυτής με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν. Τα ΣΒΑΚ βασίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέονται από τις αρχές ενιαίου σχεδιασμού, συμμετοχής και αξιολόγησης.

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού, η οποία εξετάζει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στις πόλεις και στις γύρω περιοχές. Ένα ΣΒΑΚ είναι σχεδιασμένο, για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει σαν στόχο να:

 • Βεβαιώσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
 • Βελτιώσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του, 
 • Μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας, 
 • Βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και να
 • Βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Προκειμένου να αναγνωριστεί ως ΣΒΑΚ, ένα σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Συμμετοχική προσέγγιση - με τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων,
 • Δέσμευση για αειφορία: εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη,
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, μεταξύ των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των γειτονικών αρχών,
 • Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, που προέρχονται από βραχυπρόθεσμους στόχους, ευθυγραμμισμένων με ένα όραμα για τις μεταφορές και ενσωματωμένων σε μια συνολική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,
 • Ανασκόπηση του κόστους μεταφοράς και των οφελών, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τομείς της πολιτικής,

Μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει:

 1. την ανάλυση της κατάστασης και το βασικό σενάριο,
 2. τον καθορισμό του οράματος και των στόχων,
 3. την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων,
 4. την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων και
 5. τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης.