Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

    Igoumenitsa logo              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ηγουμενίτσα 06/05/2016

NOΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ                                       Αριθμός Πρωτ. 9273

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ    

AΠΟΦΑΣΗ  
ΑΡΙΘ.505/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Tις διατάξεις των άρθρων 36,48 & 176 του ν.3584/07.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003.
  5. Την αριθ.οικ.2/1015/ΔΕΠ/15.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
  6. Την αριθ.46/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε με την αριθ.40724/24/03/2016 (ΦΕΚ 975/Β/08/04/2016,απόφαση ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά της Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.
  7. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/10 αφού τα όρια του νέου Δήμου Ηγουμενίτσας είναι διευρυμένα. Η έλλειψη των υπαλλήλων ,οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης έχουν αποχωρήσει από το Δήμο ,δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους ,αυτό επιβάλει την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.
  8. Πίστωση υπάρχει εξασφαλισμένη στον Κ.Α 20.6012 για το μόνιμο προσωπικό ποσό 10.000 €, στον ΚΑ 20.6022 για το αορίστου χρόνου ποσό 10.000 € και στον Κ.Α 20.6042 για το ορισμένου χρόνου ποσό 5.000 €.

Αποφασίζει

Εγκρίνει κατ΄ ανώτατο όριο, την πραγματοποίηση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα ,εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το έτος 2016 για το προσωπικό του Δήμου μας που εργάζεται στον τομέα της καθαριότητας ως εξής:

Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Εργάτες καθαριότητας οκτώ (8),επόπτης καθαριότητας ένας (1),οδηγοί δέκα (10) και χειριστές τρεις (3),αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργάτες έξη (6),οδηγοί δύο(2),αριθμός απασχολουμένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργάτες καθαριότητας τέσσερις (4) και χειριστές δύο (2).

Tα όρια των ορών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:

Για το προσωπικό καθαριότητας και ανακύκλωσης :

 Α)Υπερωριακή απογευματινή εργασία, έως 20 ώρες μηνιαίως.

 Β)Νυχτερινή εργασία, έως 30 ώρες μηνιαίως.

 Γ)Εργασία Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών, έως 30 ώρες μηνιαίως.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ