Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης
  Ημ/νια: 27/06/2017 14:58:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 752ΜΩΡΙ-1ΔΟ
 2. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 580/2017: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: Απεντόμωση όλων των φρεατίων της κεντρικής πλατείας Πέρδικας, συνολικού προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 27/06/2017 14:17:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΘΦΒΩΡΙ-ΜΨΠ
 3. Θέμα: Επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων δικαιοδοσίας ΟΛΗγ.
  Ημ/νια: 27/06/2017 14:17:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω166ΩΡΙ-ΑΕΞ
 4. Θέμα: Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών
  Ημ/νια: 27/06/2017 13:50:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΩΝΩΡΙ-1ΛΥ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 1134/2017 Αποζημίωση ιδιοκτησίας από ρυμοτομία λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων βάσει της αριθ.134/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 27/06/2017 13:11:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΙΤΑΩΡΙ-1ΝΒ
 6. Θέμα: ΧΕΠ 1133/2017 Αποζημίωση ιδιοκτησίας από ρυμοτομία λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων βάσει της αριθ.134/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 27/06/2017 13:08:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΑΧΩΡΙ-ΕΕΕ
 7. Θέμα: ΧΕΠ 1132/2017 Συντήρηση-επισκευή των ΚΗΙ 9215,ΜΕ 86502,ΜΕ 34140,ΜΕ 34108 και του βυτίου πετρελαίου,οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 27/06/2017 13:05:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ6Ζ4ΩΡΙ-7Ξ8
 8. Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος Γκούρας».
  Ημ/νια: 27/06/2017 13:04:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΠΧΩΡΙ-Α6Α
 9. Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Έργα αντιμετώπισης ζημιών και κασταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
  Ημ/νια: 27/06/2017 10:41:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω2ΧΨΩΡΙ-ΕΕΒ
 10. Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην Νέα Σελεύκεια
  Ημ/νια: 27/06/2017 10:36:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΣΒΩΡΙ-ΨΥΙ