Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Igoumenitsa logo 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                             Ηγουμενίτσα : 09-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. : 4455

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας                      Προς :1 Πίνακας Ανακοινώσεων

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                               2.ΚΕΠ Δημ. Ενοτήτων

Πληροφορίες : 

Τηλ :  26653 61160 -61162                                                                          

Fax:   26653 26067                                                                                                                                                    

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

                                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την 29386/03-03-2017 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και την υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση του Δ.Σ,   ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Μάρτιο , συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας Καθαριότητας του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16 20 Χωρίς τυπικά προσόντα Πέντε (5)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 10/03/2017 έως και 19 /03/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ