Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής των Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

Προϋπολογισμός:

36.110.91€ με ΦΠΑ

Αριθ. Μελέτης : 9/2017

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2017

Αριθ. Πρωτ: 8752/10-05-2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜΔΗΣ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλέφωνο: 2665361213
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Την αριθ. 9/2017 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας .

 3. Το αριθ. πρωτ. 8410/05-05-2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (17 REQ006150324)

 4. Την αριθ. 122/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης

 5. Την αριθ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών, για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.110,91€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και

  Καλεί

  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας.

Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής των Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

Προϋπολογισμός:

36.110.91€ με ΦΠΑ

Αριθ. Μελέτης : 9/2017

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2017

Αριθ. Πρωτ: χχχχ/χχ-χχ-2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλέφωνο: 2665361213
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθ. 8/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 6 τμήματα /ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1. Οικοδομικά υλικά (cpv 44111000-1), συνολικού προϋπολογισμού 16.957,00€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2. Σιδηρικά (cpv 44316000-8), συνολικού προϋπολογισμού 9.689,98 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 3 Ασφαλτικά υλικά (cpv 44113620-7), συνολικού προϋπολογισμού 2.418,00€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 4. Χρωματισμοί (cpv 44810000-1), συνολικού προϋπολογισμού 2.465,74€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 5. Υδραυλικά (cpv 43328100-9), συνολικού προϋπολογισμού 739,29€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 6. Σήμανση (cpv 34922100-7), συνολικού προϋπολογισμού 3.840,90€ με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και ενενήντα ενός ευρώ (36.110,91€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Μαΐου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ειρήνη Γρίβα, τηλέφωνο: 2665361213, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                                                                                                     

Μελέτη, Διακήρυξη & Παράρτημα

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος