Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος Γκούρας’’

              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       Ηγουμενίτσα 7/6/2017  

       Αριθ. πρωτ.: 12086

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος Γκούρας’’

 

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος Γκούρας’’, προϋπολογισμού 74.011,10 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηγουμενίτσας

Οδός: Σουλίου 3

Ταχ.Κωδ.: ΤΚ 46100

Τηλ.: 2665361103

Telefax: 2665361123

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr

Κωδικός NUTS: GR 212 THESPROTIA

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

                Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.igoumenitsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου Ηγουμενίτσας (3ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου), οδός Σουλίου 3, Πληροφορίες κα Μαρία Νάκα, τηλ.: 2665361103 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Ειδικά το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τις 23/06/2017 ημέρα Παρασκευή και για την έγκυρη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σφραγισμένο από την Υπηρεσία.

3. Κωδικοί CPV:

α) 71322200-3 (Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών)

β) 71351810-4 (Τοπογραφικές υπηρεσίες) και

γ) 71313440-1 (Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα).

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

                Η μελέτη αφορά σε σύνθετη μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, περιπτώσεις 14) και 15) του Ν. 4412/2016 και συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

α) Κατηγορία (13)-Μελέτες υδραυλικών έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.656,37 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%

β) Κατηγορία (16)-Τοπογραφικές μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.300,09 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24% και

γ) Κατηγορία (27)-Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές Περιβαλλοντικές μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.944,73 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%.

5. Χρόνος παράδοσης της μελέτης:

                Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

                Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 9 (εννιά) μήνες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

                Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

7. Παραλαβή προσφορών:

                Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της εγκεκριμένης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, την 27/06/2017, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ., ενώ οι υποβαλλόμενες προσφορές θα είναι σφραγισμένες. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών:

                Οι προσφορές θα ισχύουν για 10 (δέκα) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

                Ελληνική.

10. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:

                Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72, παρ.1.α του Ν. 4412/2016).

11. Χρηματοδότηση:

                Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7413.132 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ηγουμενίτσας (σχετική η με αριθ. 142/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).

12. Ενστάσεις:

                Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

 

13. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης:

                Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», η οποία θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 20 και 21 της οικίας Διακήρυξης.

 

14. Δημοσιεύσεις:

                Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.igoumenitsa.gr.

Διακήρυξη

 

Φάκελος Έργου

Προεκτίμηση Αμοιβής

Συγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ 

  

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος