Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

       

  

         

                  

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                Ηγουμενίτσα : 30-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ. : 14102

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες: Σοφία Μαγκλάρα

Τηλ.: 26653 61162

Fax:   26650 26067                                                                                                                                   

Διεύθυνση: Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999,

 2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α'),

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41  του Ν.4325/15: "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α' , με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

 5. Την 145/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου,

 6. Την υπ’ αριθ. 87538/26-06-2017 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας,

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόσληψη με επιλογή τριών (3) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

3 Δεν απαιτούνται Τρεις (3) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 3. Βεβαίωση ΙΚΑ παλαιός ή νέος ασφαλισμένος.

 4. Υπεύθυνη δήλωση:

  • ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07,

  • ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

  • ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην έδρα του Δήμου και στο Γραφείο Προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες, έως και 10-07-2017 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ή τριών μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

 2. Με την παρ.2 του άρθρου 41  του ο Ν.4325/15: "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α' , αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών .

 3. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη ή τρίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

 4. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης: 

Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.).

 1. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο Δήμο έως σήμερα.  Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004.

 1. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της τρίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ