Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                                                             

                                                                                                                       Ηγουμενίτσα 18/07/2017

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ. πρωτ. 15363

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες: Γριβα Ειρήνη

Τηλ.: 2665 3 61213

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

(Διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016)

Ανοικτή διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα Δ – Είδη ιχθυοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 11.526,00 ευρώ και την Ομάδα ΣΤ – Είδη αρτοποιείου, συνολικού προϋπολογισμού 15.062,04 ευρώ.

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Την αριθ.2 /2017 εγκεκριμένη μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας .

 3. Το αριθ. πρωτ. 6984/2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (17 REQ006058527)

 4. Το αριθ. πρωτ. 154/2017 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π. ΠΑΚΠΠΟ (17 REQ005889084)

 5. Την αριθ. 90/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης (17 REQ006075373)

 6. Την αριθ. 7/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΠΑΚΠΠΟ περί έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος (17REQ005889117)

 7. Την αριθ. 91/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε εγκρίθηκε η αριθ. 2/2017 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

 8. Την αριθ. 192/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

  Καλεί

  Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Δ – Είδη ιχθυοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 11.526,00 ευρώ και της Ομάδας ΣΤ – Είδη αρτοποιείου, συνολικού προϋπολογισμού 15.062,04 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη της Ομάδας Δ – Είδη ιχθυοπωλείου και η χαμηλότερη τιμή για τα είδη της Ομάδας ΣΤ - Είδη αρτοποιείου. Οι προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες.

  Αναλυτικά ο προϋπολογισμός των δαπανών ανά ομάδα ειδών έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Δ'
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV -03311000-2-
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Μπακαλιαράκι κιλό 250 3.550,00
2 Παγκάσιους κιλό 250 2.000,00
3 Φιλέτο πέρκας νωπό Κιλό 100 1.220,00
4 Ψάρια φρέσκα (γαύρος) Κιλό 100 500,00
5 Ψάρια φρέσκα (λαβράκι) Κιλό 250 2.225,00
6 Ψάρια φρέσκα (σαρδέλα) Κιλό 150 705,00
Μερικό Σύνολο 10.200,00
ΦΠΑ 13% 1.326,00
Τελικό Σύνολο 11.526,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ'
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV -15612500-6-
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Αρτοσκευάσματα Κιλό 340 2.737,00
2 Ψωμάκι Τεμάχια 1400 490,00
3 Ψωμί Κιλό 5900 9.440,00
4 Ψωμί για τοστ Κιλό 250 662,50
Μερικό Σύνολο 13.329,50
ΦΠΑ 13% 1.732,84
Τελικό Σύνολο 15.062,34

Τόπος παράδοσης των τροφίμων των ως άνω ομάδων ορίζονται τα καταστήματα – δομές του ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, όπως παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ – ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ
Α' Παιδικός σταθμός Εθνικής Αντίστασης 64 Ηγουμενίτσα
Β' Παιδικός σταθμός Διον. Σκυλοσόφου 9 Ηγουμενίτσα
Γ' Παιδικός σταθμός Κύπρου 164 Ηγουμενίτσα
Δ' Παιδικός σταθμός Δημοκρατίας 4 Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Γραικοχωρίου Δ.Δ. Γραικοχωρίου Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Νέας Σελεύκειας Δ.Δ. Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Καστρίου Δ.Δ. Καστρίου Καστρί Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Παραποτάμου Δ.Ε. Παραποτάμου Παραπόταμος Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Συβότων Δ.Ε. Πλαταριά Πλαταριά Ηγουμενίτσας
Παιδικός Σταθμός Πέρδικας Δ. Κ. Πέρδικας Πέρδικα Ηγουμενίτσας
ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας Ελευθερίας 9 Ηγουμενίτσα
ΚΑΠΗ Παραποτάμου Δ.Ε. Παραποτάμου Παραπόταμος Ηγουμενίτσας
ΚΑΠΗ Μαργαριτίου Δ.Ε. Μαργαριτίου Μαργαρίτι Ηγουμενίτσας
1ο ΚΑΠΗ Συβότων Δ.Ε. Πλαταριάς Πλαταριά Ηγουμενίτσας
2ο ΚΑΠΗ Συβότων Δ.Ε. Συβότων Σύβοτα Ηγουμενίτσας
ΚΑΠΗ Πέρδικας Δ. Κ. Πέρδικας Πέρδικα Ηγουμενίτσας
ΚΗΦΗ Πλαταριάς Δ.Κ. Πλαταριάς Πλαταριά Ηγουμενίτσας
ΚΗΦΗ Πέρδικας Δ.Κ Πέρδικας Πέρδικα Ηγουμενίτσας
Στέγαση κι επανένταξη Ελευθερίας 9 Ηγουμενίτσα

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που η δραστηριότητά τους είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 254 Ν. 4412/2016 παρ.5).

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 24η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) έναν (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

β) έναν (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf).

 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν το αργότερο έως την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των εγγράφων

Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4250/14. Ήτοι:

 • Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 • Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

  Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες .

 • Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

 • Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

 1. Εγγύηση συμμετοχής

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της καθαρής αξίας της κάθε ομάδας (εκτός ΦΠΑ). Η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή για κάθε ομάδα έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ                   ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΚΠΠΟ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 10.200,00 2% 204,00
ΠΑΚΠΠΟ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 13.329,50 2% 267,00

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις μήνες και η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον πέντε μήνες.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους (φορολογική ενημερότητα).
 2. Πιστοποιητικάπου εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους (ασφαλιστική ενημερότητα).

Οι ασφαλιστικές ενημερότητες αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (και όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.).

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

 1. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος και οφείλει να καταβάλει εισφορές η εταιρεία.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (Το εν λόγω πιστοποιητικό θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Εάν από το ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, δύναται να ζητηθεί ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

 • φυσικά πρόσωπα

 • ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο. Ε. και Ε. Ε.

 • διαχειριστές Ε. Π. Ε.

 • πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Α. Ε.

 • σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές της ομάδας Δ - είδη ιχθυοπωλείου οφείλουν επίσης να υποβάλλουν:
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,

 • Βεβαίωση καταλληλότητας ιχθυοπωλείου

 • Συμπληρωμένο τον πίνακα 1 (πίνακας συμμόρφωσης) που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσης και

 • Συμπληρωμένο τον πίνακα 2 (πίνακας προσφερόμενων ειδών) που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσης

 1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές της ομάδας ΣΤ - είδη αρτοποιείουοφείλουν επίσης να υποβάλλουν:

 

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η οικονομική προσφορά θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και θα πρέπει απ’ αυτή να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

 • Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 14:00.

 • Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) επικυρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Ενστάσεις

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 360-367 του ν. 4412/2016 (οδηγία 19 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την ηλεκτρονική κοινοποίηση (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η πρόσκληση, η αριθ. 4/2017 διακήρυξη και τα λοιπά σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr .

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 4/2017 Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, τηλ. Επικοινωνίας: 26653 61213.

 

Αρχεία Διακήρυξης

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος