Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα                                         Ηγουμενίτσα, 04.09.2017
Ταχ. Κώδικας: 46100                                         Αρ. Πρωτ. : 18640
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια
Τηλ.: 2665 361 212
Fax: 26650 29119
Ε-mail: igoumen2@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, προέβη στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με την αριθ. 261/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο διαγωνισμός απέβη άγονος όσον αφορά στα είδη της ομάδας Γ: Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 540,00€.

Αναλυτικότερα τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότ. Τιμή Μον. Συνολ. Δαπάνη €
1 ΨΥΓΕΙΟ τεμ. 1,00 450,00 450,00
2 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ τεμ. 1,00 90,00 90,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 540,00

Η απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ: 30.7321.028 οικονομικού έτους 2017. Η χρηματοδότηση της δαπάνης είναι από δωρεά του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά.

Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της αριθ. 12/2017 Διακήρυξης και της αριθ. 38/2017 εγκεκριμένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας,

λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω καθώς επίσης:

 1. Την αριθ. 38/2017 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 2. Την αριθ. 12/2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του 9ου νηπιαγωγείου Δήμου Ηγουμενίτσας.

 3. Την αριθ. 261/25.08.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

Σας προσκαλεί

Όπως υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Γ: Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 540,00€.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την Πέμπτη 07.09.2017 και ώρα 10:00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Τ.Κ.46100, e-mail igoumen2@otenet.gr)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της αριθ. 12/2017 διακήρυξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει :

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 2. Φορολογική Ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (θα αφορά κύρια και επικουρική ασφάλιση).

 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (που τηρούνται στο κράτος μέλος).

 5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

 6. Περιγραφή του προσφερόμενου είδους και επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι/έντυπα που θα συνοδεύουν και θα επαληθεύουν ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους είναι σύμφωνα τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 38/2017 μελέτης.

 7. Οικονομική Προσφορά.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Σύμφωνα με την αριθ. 38/2017 εγκεκριμένη μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας)

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικές συσκευές να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Oι ηλεκτρικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 2 ετών. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.

ΨΥΓΕΙΟ

Περιγραφή

 • Τεχνολογία Smart Frost για εύκολη απόψυξη και λιγότερο πάγο

 • Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 278 lt

 • Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης 215 lt

 • Ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης 63 lt

 • Ενεργειακή κλάση Α++, LED φωτισμός

 • Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασιών με σύστημα MagicEye με

 • πραγματική ένδειξη θερμοκρασιών

 • ∆ιαφανή κρυστάλλινα ράφια σε συντήρηση & κατάψυξη

 • Γυάλινο ράφι με πλαστικό πλαίσιο στην πόρτα

 • 1 μεγάλη φρουτολεκάνη

 • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 199 kWh

 • Κλιματική ζώνη SN-ST, Επίπεδο θορύβου 40 dBA

 • Ελκυστικό SwingLine Design

 • ∆υνατότητα αλλαγής της φοράς της πόρτας

 • Χρώμα: Λευκό

 • Διαστάσεις ΥxΠxΒ 161,1 x 60 x 63 εκ.

 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

(Όπου αναφέρονται διαστάσεις αυτές είναι ενδεικτικές)

 • Φούρνος Μικροκυμάτων 20 Λίτρων 750WATT:

 • Χωρητικότητα φούρνου: (lt): 20 λίτρα

 • Ισχύς Μικροκυμάτων: 750Watt (Microwave)

 • Ισχύς εξόδου Grill: 1100Watt (Γκριλ λειτουργία)

 • Μηχανικός χειρισμός λειτουργίας 

 • Περιστροφικοί διακόπτες λειτουργίας

 • Χειρολαβή πόρτας για εύκολο άνοιγμα

 • Ceramic Inside, αντιβακτηριδιακή προστασία

 • Εύκολος καθαρισμός φούρνου

 • Ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης προγράμματος

 • Λειτουργία χρονικού προγραμματισμού (Timer)

 • Στρογγυλή βάση ψησίματος 

 • Χρώμα συσκευής: Λευκό ποιότητας (White color) 

 • Διαστάσεις συσκευής: (mm): (ΥxΠxB): 275 x 489 x 367 χιλ.

 • Ονομαστική Ισχύς εξόδου λειτουργίας: 750W/1100Watt

 

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ιφιγένεια Κώτσια τηλ. 2665 361 212 )

Διακήρυξη

 

Ο   Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος