Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας»


logodieu

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ηγουμενίτσα, 22.09.2017

                               Αριθ. Πρωτ.: 20220

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια
Τηλέφωνο: 2665361212
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας»

(Άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας σύμφωνα με την αριθ. αριθ. 217/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιαστική τροποποίηση των όρων του αρχικού συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη με αριθ. 13/2017, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Ειδικότερα η διαπραγμάτευση αφορά στην ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Δ: Λοιπός εξοπλισμός, της αριθ. 13/2017 διακήρυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας για την οποία ο διαγωνισμός που διεξήχθη απέβη άγονος. Αναλυτικά τα είδη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και είναι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Παντοπωλείο 401 TEM 3 55,00 165,00 39,60 204,60
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Παντοπωλείο 402 TEM 1 380,00 380,00 91,20 471,20
3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΩΣ 30kg Παντοπωλείο 403 TEM 1 170,00 170,00 40,80 210,80
4 ΡΑΦΙΑ ΣΤΥΛ ΝΤΕΞΙΟΝ ΜΕΓ. 180X200X40 Παντοπωλείο 404 ΤΕΜ 8 80,00 640,00 153,60 793,60
5 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΤΡΟΧΟ ΓΙΑ 200 ΚΙΛΑ Παντοπωλείο 405 ΤΕΜ 1 200,00 200,00 48,00 248,00
6 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ)

1 Παντοπωλείο &

1 Φαρμακείο

406 ΤΕΜ 2 500,00 1.000,00 240,00 1.240,00
7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1   Παντοπωλείο & 1 Φαρμακείο 407 ΤΕΜ 4 120,00 480,00 115,20 595,20
Σύνολο ομάδας Δ 3.035,00 728,40 3.763,40

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, υποβάλλουν την προσφορά τους έως την  28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ο Όροφος), Τμήμα Προμηθειών,   υπεύθυνη Κα. Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αριθ. 13/2017 αρχική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC001718899) και στην αριθ. πρωτ. 1602/28-03-2017 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.   Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

  α) τον ίδιο σε περίπτωση φυσικού προσώπου,

  β) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),

  γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)

 2. Φορολογική Ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (θα αφορά κύρια και επικουρική ασφάλιση).

 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (που τηρούνται στο κράτος μέλος).

 5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

 6. Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη είναι σύμφωνα τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 1602/28-03-2017 εγκεκριμένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 7. Οικονομική Προσφορά.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.763,40€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.035,00€, ΦΠΑ: 728,40€) και θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ: 60.7425.29 οικονομικού έτους 2017.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 900/19-05-2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS ΟΠΣ 5004198.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ( ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810023), σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές των ειδών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 20220/22.09.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr στις 22.09.2017, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται έως  3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

 

 Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση + Παράρτημα