Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό

Πληρ. : Κυβράνογλου Μελανή

Ταχ. Κώδικας: 46100

Τηλέφωνο     : 26653-60020

Αρ. Τηλεομ.   : 26650-26346

                                                                                                Ηγουμενίτσα: 28-09-2017

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 2119

 

Αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες   ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

 5. Την υπ΄αριθμ. 17/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού μετά την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ( ανανεώσεις – πρόσληψη)».

 6. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.οικ.56390/21-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός” -Π.Α.Κ.Π.Π.Ο.- Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας (με αντίτιμο)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 7. Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.22230/30-6-2017 (ΑΔΑ:67ΡΔ465ΧΘ7-ΩΙΥ) Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έγκριση απασχόλησης ΔΥΟ(2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» η πρόσληψη του οποίου θα γίνει με τις διατάξεις του ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν.3812/2009 , καθώς και αυτές του ΠΔ 524/1980 κατά περίπτωση,για διάστημα εως οκτώ (8) μήνες ή εννέα μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή , από την ημερομηνία πρόσληψης.

 8. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.18964/4-7-17 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)» .

 9. Τις Διατάξεις του αρθ.14 παρ.2 εδαφ.γ του ν2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδαφ.β του ν.3812/2009, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ , των ΤΕΙ και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ ,των οτα (α&β βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών.

 10. Τις διατάξεις της ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-5-10 έγγραφο του ΥΠΕΣΑ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν ν ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων ν.3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).

 11. Τη συγχώνευση (ΦΕΚ 1132/τ.Β΄/3-6-2011) των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3079/τ.Β΄/4-12-2013) του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας»

 13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 632/25-4-17 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο.

  Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (με αντίτιμο), ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικό προσωπικό,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας»          

(Φιλαρμονική)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ / ΦΛΑΟΥΤΟ-ΚΛΑΡΙΝΟ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΕΩΣ 8ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΩς 8ωρης απασχόλησης) 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα, αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα.

Κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια

Ανεργία

Εντοπιότητα

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων

Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης με την μοριοδότηση .

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Σπουδές Βασικές σπουδές μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων

25%

Εμπειρία -

Προϋπηρεσία

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

15%

Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική δραστηριότητα, αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα 25%

Κοινωνικά,

οικογενειακά κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)

10%

Ανεργία Χρόνος ανεργίας 5%
Εντοπιότητα Μόνιμος Κάτοικος Ν. Θεσπρωτίας 20%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, ενώ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα μόνο από τα αντικείμενα που προκηρύσσονται. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

3 .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

5. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

7. Βεβαίωση/εις προϋπηρεσίας.

8. Βιογραφικό σημείωμα

9.Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα που αναφέρεται στα προσόντα των υποψηφίων , πιστοποιείται με αποδεικτικά στοιχεία.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 376/17 απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγ/τσας.. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του ΠΑΚΠΠΟ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(βαθμός πτυχίου ή διπλώματος) και , αν αυτές συμπίπτουν , αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια , η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Ελευθερίας 7, τηλ. 26653- 60020/21) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες , μία (1) ημερήσια εφημερίδα και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Θεσπρωτίας.

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) του επιλεγέντος προσώπου, θα καθοριστεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες , όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .

Η πρόσληψη του επιτυχόντος καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα του ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε τμήμα .

Ειδικότερα , ο προσληφθέν είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και το πρόγραμμα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι από τις εγγραφές των μαθητών στη Φιλαρμονική με τη δημιουργία των ανάλογων τμημάτων. Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τον επιλεγέντα υποψήφιο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών – μαθητών στο ειδικό αντικείμενο . Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΔΣ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση εργασίας με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΔΣ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

       ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

(ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ :

   1. Σπουδές : σύνολο = 25μόρια

    1α : Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού = 25μόρια.

   2. Προϋπηρεσία : σύνολο = 15μόρια

   2α : προϋπηρεσία στο φορέα = 10μόρια.

   2β : προϋπηρεσία γενική στο αντικείμενο = 5μόρια.

  

   3. Καλλιτεχνικό έργο : σύνολο = 25μόρια

    3α : Συμμετοχή σε συναυλίες Φιλαρμονικής μπάντας, κοσμικές λατρευτικές και επετειακές ενορχηστρώσεις του ειδικού ρεπερτορίου , συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα , ηχογραφήσεις , δισκογραφία = 20μόρια.

   4. Κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια : σύνολο = 10μόρια

   4α : Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών – σπουδαστών) = Μέχρι δύο

           παιδιά = 2μόρια ,

           Από το 2ο παιδι και άνω = επιπλέον 4μόρια.

   4β : Μονογονέας = 2 επιπλέον μόρια.

   4γ : Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ = 2μόριο.

   5. Ανεργία : σύνολο = 5μόρια

     5α : από 3μήνες και άνω = 5μόρια.

   6. Εντοπιότητα : σύνολο = 20μόρια

     6α : Μόνιμος κάτοικος Ν. Θεσπρωτίας = 20μόρια.