Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διαγωνισμός με τίτλο: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δ/νση Οικονομικού

                 Ηγουμενίτσα, 01.03.2018

                                                        Αριθ. Πρωτ.: 3015

Περίληψη αριθ. 01/2018

Διακήρυξης Ανοιχτού (Διεθνούς) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας 2018-2019, Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) 54748

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό (διεθνή) ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας», για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης για 6 επιπλέον μήνες, ήτοι συνολικής χρονικής διάρκειας 18 μηνών.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 216.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 268.708,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών 2018 και 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665 361 212, fax: 2665029119, e-mail : igoumen2@otenet.gr.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50110000-9 και 34300000-0 και η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες:

-        Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 67.332,00€.

-        Ομάδα Β: Επισκευή και συντήρηση επιβατικών και φορτηγών οχημάτων <3,5 τόνων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 26.908,00€.

-        Ομάδα Γ: Επισκευές και εργασίες μηχανουργείου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 53.568,00€.

-        Ομάδα Δ: Επισκευή και συντήρηση λεωφορείων, φορτηγών οχημάτων, υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 53.568,00€.

-        Ομάδα Ε: Επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 32.240,00€.

-        Ομάδα ΣΤ: Επισκευή και συντήρηση ελαστικών συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 35.092,00€.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 2 Μαρτίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 10 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος/τμημάτων της σύμβασης, για το/τα οποίο/α ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ.

 

Αρχεία

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 01/2018 διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος