Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηγουμενίτσας»Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων

Ηγουμενίτσα, 08.03.2018

                               Αριθ. Πρωτ.: 3525

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια
Τηλέφωνο: 2665361212
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηγουμενίτσας»

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

  4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

  5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

  6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

  7. Την αριθ. 29/19.01.2017 Απόφαση ένταξης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο –Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηγουμενίτσας, με κωδικό ΟΠΣ 552230 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ. 2954/09.11.2017 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου.

  8. Την αριθ. 05/29.01.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΜΚΩΡΙ-ΕΒΘ), με την οποία διατέθηκε πίστωση στον ΚΑ: 60.7425.27 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 923,78€ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 60.7425.27 «Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας», οικονομικού έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 16η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2οςόροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2οςόροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Πίνακας 1: Είδη παντοπωλείου

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια Ενδεικτική Τιμή (€) Δαπάνη (€) ΦΠΑ Συνολική Δαπάνη (€)
1 Ζυμαρικά μακαροτσίνι 500gr 150 0,55 82,50 10,73 93,23
2 Ζυμαρικά 500gr κριθαράκι μέτριο 150 0,55 82,50 10,73 93,23
3 Αλεύρι 1KG γενικής χρήσης 150 0,90 135,00 17,55 152,55
4 Ρύζι 500gr τύπου καρολίνα 150 0,80 120,00 15,60 135,60
5 Φακές 500gr ψιλές 150 0,90 135,00 17,55 152,55
6 Φασόλια 500gr μέτρια 150 1,00 150,00 19,50 169,50
7 Τοματοπολτός 500gr 150 0,75 112,50 14,63 127,13
Γενικό Σύνολο 817,50 106,28 923,78

 

Αρχείο

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος