Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/χων για υπηρεσίες «Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας»

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ηγουμενίτσα, 13.06.2018

                                    Αριθ. Πρωτ.: 8737

 

 

 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3

Τ.Κ. – Πόλη:

46100 - Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες:

Ιφιγένεια Κώτσια

Τηλέφωνο:

2665361212

Fax:

2665029119

e-mail:

iΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:

www.igoumenitsa.gr

 

 

 

 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/χων για υπηρεσίες «Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας»

 

(Άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας,

 

Σε εκτέλεση της αριθ. 158/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκε άγονος ο αριθ. 04/2018 συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές για τις εν λόγω υπηρεσίες οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση) χωρίς δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής αριθ. 04/2018 Διακήρυξης.

 

Η σύμβαση αφορά σε υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018, οι οποίες  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2131.17/2074/09.05.2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, έχουν χαρακτηριστεί  ως πολυσύχναστες παραλίες και είναι:  

 

 1. Παραλία «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

 2. Παραλία «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

 3. Παραλία «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας,  με δύο (2) ναυαγοσώστες. 

  Οι ναυαγοσώστες ελέγχουν έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

  Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης: Από 1 Ιουνίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 (τέσσερις μήνες).  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο π.δ.31/2018 τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 03/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η κατασκευή του απαιτούμενου βάθρου (παρατηρητηρίου) σε κάθε παραλία, θα γίνει από το  Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, ο ανάδοχος  οφείλει επιπλέον  να διαθέτει  ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του (ο οποίος θα διαθέτει άδεια χειριστού ταχύπλοου σκάφους) και ένας ναυαγοσώστης (επιπλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω), όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.

 

Η ενδεικτική δαπάνη των υπηρεσιών υπολογίζεται στο ποσό των 48.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  Το ως άνω ποσό έχει προϋπολογιστεί για το σύνολο της περιόδου και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών και την αριθ. 03/2018 μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας.

 

Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας κατά την υποβολή της προσφοράς τους[1]. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική αριθ. 04/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Ηγουμενίτσας  ( 18PROC003177006).

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο

 2. Φορολογική  ενημερότητα σε ισχύ.

 3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

  Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ασφαλιστική ενημερότητα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.

 

Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) για όλα τα μέλη και το προσωπικό τους.

 

Οι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) μόνο για τα  ομόρρυθμα μέλη και το προσωπικό τους.

 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τους διαχειριστές και το προσωπικό τους

 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) υποβάλλουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.  

 

 1. Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής[2]:

 

 • τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

 • δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

 

Οι ως άνω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.   

 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

 3. Τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης σε ισχύ.

 • Κατάλογο με τα ονόματα των ναυαγοσωστών και του χειριστή που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά για την άσκηση του ναυαγοσωστικού έργου.

 • Άδειες των ναυαγοσωστών σε ισχύ από αρμόδια αρχή και άδεια του χειριστή  ταχύπλοου σκάφους.

 • Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών ( μήκος των σκαφών,  ιπποδύναμή τους κλπ ) καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα σύμβαση (τιμολόγια αγοράς, άδειες, βιβλία μεταβολών, συμφωνητικά μίσθωσης κλπ).

 • Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή σχετικά με την εγγραφή των σκαφών στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών  ως επαγγελματικά όπου θα αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός του σκάφους.

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι οι ναυαγοσώστες θα εφοδιαστούν  με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 και την αριθ. 03/2018 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι εφόσον ο οικονομικός φορέας ανακηρυχτεί ανάδοχος των εργασιών, θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τις συμβάσεις των ναυαγοσωστών και τις αναγγελίες πρόσληψή τους και ότι δεσμεύεται πριν την έναρξη των εργασιών να επιδείξει στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των ναυαγοσωστικών εργασιών τη χρήση του εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από το Δήμο.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Η οικονομική προσφορά περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής  που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσας.

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας 46100, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών (αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο 2665361212, email: igoumen2@otenet.gr).  

 

Αρχεία

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος

 

 

 

Συνημμένα:

 

 1. Αριθ. 03/2018 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας

 2. Αριθ. 04/2018 (αρχική) Διακήρυξη του Δημάρχου

 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Αφού λάβαμε γνώση των όρων της αριθ. πρωτ. 8737/13.06.2018 Πρόσκλησης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας καθώς και των όρων της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018, υποβάλλουμε την παρούσα προφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους του όρους  αυτής και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών.

 

 Ονοματεπώνυμο/ Εταιρεία:

 

ΑΦΜ:

 

Δ.Ο.Υ.:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Τηλέφωνο:

 

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail):

 

Fax:

 

 

 

 

Περιγραφή δαπανών

Δαπάνη ανά ημέρα (€)

Ημέρες καλοκαιρινής περιόδου

Συνολικός  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός €

Δαπάνες προσωπικού

τέσσερις (4) ναυαγοσώστες για τους πύργους, ένας (1) ναυαγοσώστης για το σκάφος ένας (1) χειριστής σκάφους

 

 

 

Δαπάνες ατομικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού για τους ναυαγοσώστες

Κατ΄ αποκοπή

 

Καύσιμα  σκαφών

 

 

 

Σημαντήρες και τοποθέτηση

Κατ΄ αποκοπή

 

Οργάνωση, διαχείριση εκτέλεσης και παρακολούθηση εργασιών 

 

 

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός προ ΦΠΑ

 

ΦΠΑ 24%

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός με  ΦΠΑ

 

 

 

 

Ημερομηνία

 

Ο  Προσφέρων

 

 

 [1] Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά

[2]        Η ισχύς του ανωτέρω λόγου αποκλεισμού ξεκινά  από 13.11.2017 [δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση Β.4488/2017 (13.09.2017)] και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61120290 και 330 του ν. 4412/2016. (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν.4488/2017).