Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

Igoumenitsa logo

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 17/3/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 4914

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                 

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

    Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

    Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 22η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο, Μάρτιος 2017– Αύγουστος 2019.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 3ο: Έγκριση – διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια επιβατικού οχήματος 4χ4.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 4ο: Έγκριση – διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 5ο: Έγκριση – διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Πέρδικας και Συβότων.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 6ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπίες  και λοιπών ειδών γραφείου.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 7ο: Έγκριση της μελέτης καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής της δημοπρασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπίες  και λοιπών ειδών γραφείου.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Αποδέσμευση πίστωσης και ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 100.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.7326.181 με τίτλο: «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια».

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Θέμα 9ο: Διάθεση της πίστωσης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια».

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  10ο: Άσκηση ή έφεσης κατά της με αριθμό 12/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 4/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 13ο : Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 14ο : Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 15ο : Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 16ο : Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργα Υποδομής στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Συβότων».

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  18ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 36/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  19ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΖΩΗ του Θεοδώρου που αφορά αποζημίωση του υπ’ αριθ. ΗΝΕ 4507 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας του από πλημύρες στην περιοχή Συβότων.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Άγγελου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αχιλλέα περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου  περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  22ο: Επί αιτήσεως Βασιλικής ΚΟΝΤΗ του Βασιλείου και Ιωάννη ΚΟΝΤΗ του Βασιλείου  περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία τους στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  23ο: Επί αιτήσεως Αποστόλου ΤΖΟΒΑΡΑ του Παναγιώτη  περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

Θέμα  24ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτη ΤΖΟΒΑΡΑ του Αποστόλου  περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής : – Δήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.