Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 Igoumenitsa logo

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα,  12 /4/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 7017

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

     Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 18η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έγκριση της αριθ.8/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Πέρδικας και Συβότων».

Εισηγήτρια : Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Ανάκληση – ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 16.789,06 ευρώ στον Κ.Α. 20.6063.001 «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Έγκριση – διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγήτρια : Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση της αριθ. 2/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221).

  Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11α).

  Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                     

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.