Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 20/4/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 7368

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

    Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

    Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 24η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Γραικοχωρίου, για τη στέγαση του 2ου  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Συβότων».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργα Υποδομής στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  10ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση – διαμόρφωση οδού Γκούμανης & Πίνδου (Α΄ φάση τμήμα Πίνδου).

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως Αλκιβιάδη ΠΑΠΠΑ  του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Γεώργιου ΠΕΤΑΣΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Αναστασίας –Μελάνη χήρα Θεόδωρου ΒΑΓΓΕΛΗ περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Χριστόφορου ΜΥΛΩΝΑ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Αντιγόνης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Αχιλλέα  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου  περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Αχιλλέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  22ο: Επί αιτήσεως Βασίλειου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  23ο: Επί αιτήσεως Γεώργιου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  24ο: Επί αιτήσεως Πανάγιως ΝΟΥΣΗ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

  Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.