Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 18/5/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αριθ.Πρωτ.: 9466

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας               4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                           3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 19η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

*Θέμα 1ο: Έγκριση της αριθ. 23/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Πέρδικας και Συβότων.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι:

Η τρέχουσα σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις εν λόγω περιοχές, λήγει την 8η Ιουνίου 2017.

Η διαδικασία του νέου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να έχουμε υπογράψει νέα σύμβαση, καθώς απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος από το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ισχύει για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών άνω των 500.000,00€).

Υπάρχει επομένως μεγάλος κίνδυνος η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να μην μπορέσει να καλύψει σωστά τις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων στις τουριστικές περιοχές των Δ.Ε. Πέρδικας και Συβότων με ιδιαίτερα βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων αλλά και στην τουριστική εικόνα της περιοχής. Να επισημανθεί ότι τα απορρίμματα σχετίζονται με φαινόμενα απειλητικά για τη Δημόσια Υγεία όταν η διάθεσή τους δεν είναι ταχεία και σωστή. Τα οικιακά απορρίμματα είναι δυνατόν να γίνουν μολυσματικά, όταν παραμένουν αδιάθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα και κυρίως όταν περιέχουν υπολείμματα τροφίμων ή άλλων οργανικών ουσιών.

**Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων συνίσταται στο ότι πρέπει να σταλεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Δ.Ε. Πέρδικας και Δ.Ε. Συβότων η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου.

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται