έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 27/6/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αριθ.Πρωτ.: 13792

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας               4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                      

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                         3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

*Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ Συβότων και Πέρδικας».

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι η τρέχουσα σύμβαση για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, λήγει 15 Σεπτεμβρίου 2017, υπάρχει επείγουσα ανάγκη η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ως άνω πρακτικά της Ε.Δ. προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη.

**Θέμα 2ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων συνίσταται στο ότι:

Με την υπ' αριθ.ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β')ΚΥΑ «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού», δύναται ο Δήμος μας για το έτος 2017 να προβεί απευθείας, η με δημοπρασία ανάλογα με την ομορότητα στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.

Η ανωτέρω ΚΥΑ δίνει την δυνατότητα στους ΟΤΑ μέχρι 23/06/2017 και για το έτος 2017 να διεκπεραιώσουν όλες τις αιτήσεις διαφορετικά την διεκπεραίωση αναλαμβάνει η Κτηματική Υπηρεσία του Νομού στερώντας από τον Δήμο μας σημαντικά έσοδα, σε κρίσιμες εποχές.

Επειδή η ΚΥΑ άργησε να δημοσιευτεί και προκειμένου ο Δήμος να προλάβει την ανωτέρω προθεσμία, αλλά και ενόψει καλοκαιρινής σεζόν (διανύουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού), πρέπει το θέμα να συζητηθεί με την έννοια του κατεπείγοντος.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                          

εισηγούνται