Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 04/7/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αριθ.Πρωτ.: 14402

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας               4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                      

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                         3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

*Θέμα 1ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ».

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες του εν λόγω διαγωνισμού προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάδοχοι για την προμήθεια των τροφίμων και ιδιαίτερα οι ανάδοχοι των τροφίμων που αφορούν στη σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

**Θέμα 2ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην τοποθεσία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων συνίσταται στο ότι:

Με την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος Β') τροποποιείται το άρθρο 6 της ΚΥΑ ΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β') και παρατείνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν συνάψει τις συμβάσεις απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού -παραλίας του έτους 2017, μέχρι τις 7-7-2017.

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση απευθείας παραχώρησης μέχρι 07-7-2017 από το Δήμο, εντός των επόμενων 5 ημερών.

Προκειμένου να προλάβουμε την ανωτέρω προθεσμία αλλά και ενόψει καλοκαιρινής σεζόν (διανύουμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού)προτείνεται η συζήτηση του θέματος με την έννοια του κατεπείγοντος.

***Θέμα 3ο: Διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

*** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης συνίσταται στο ότι θα πρέπει να διατεθεί η πίστωση προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες του εν λόγω διαγωνισμού καθώς η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ήτοι το αργότερο έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

****Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ. 38/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

**** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης συνίσταται στο ότι θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες του εν λόγω διαγωνισμού καθώς η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ήτοι το αργότερο έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

*****Θέμα 5ο: Διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια κουφωμάτων για το δημοτικό κτίριο στην Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

***** Οι λόγοι που καθιστούν επείγουσα την λήψη σχετικής απόφασης συνίσταται στο ότι θα πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν κουφώματα στο δημοτικό κτίριο για λόγους ασφαλείας και για λόγους φθοράς διότι είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                          

εισηγούνται