Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

1) Σούρλα Παναγιώτα     2) Κώστας Ελευθέριος

3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

5) Γόγολος Ιωάννης          6) Δήμας Θεόδωρος

Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος 3) Γουρνάρης Μιχαήλ                4) Ντάνης Γεώργιος

5) Γκόλιας Βασίλειος (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/ τσας Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας Γραφεία Συνδυασμών (2)

Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

Νομικό Σύμβουλο

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1°: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα : Έγκριση - διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 3°: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 57/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα : Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 5°: Διάθεση πίστωσης ποσού 29.933,60€ στον ΚΑ: 60.7425.29 με τίτλο: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 6°: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.

1602/28-3-2017μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 7°: Έγκριση πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 8°: Έγκριση πρακτικού III της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 9°: Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Υψομετρική ενημέρωση διαγραμμάτων πολεοδομικής μελέτης 2ι? Πολεοδομικής Ενότητας και αναμόρφωση πολεοδομικής μελέτης». Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 10°: Αποδοχή δωρεάς βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 11°: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια» για κατακύρωση σύμβασης.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 12°: Επί αιτήματος Παναγιώτας ΖΙΑΓΚΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση του αυτοκινήτου της από κοπή χόρτων υπαλλήλων του Δήμου.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 13°: Επί της αιτήσεως Μαρίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ευδόκιμου για αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσής της επί της ιδιοκτησίας της στην περιοχή τμήματος (Τρίγωνο) της 3ης Π.Ε. του Σχεδίου Πόλης Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 14°: Επί αιτήσεως Βάϊου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μάνθου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στο σχέδιο πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 15°: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΤΖΑΝΗ του Προκοπίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στο σχέδιο πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 16° : Επί αιτήσεως Σταματίας ΓΙΑΚΗ του Χαραλάμπου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στο σχέδιο πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 17° : Επί αιτήσεως Δονάτου ΜΩΚΟΥ του Σπυρίδωνα περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στο σχέδιο πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

» Θέμα 18° : Επί αιτήσεως Μεζάν ΜΕΖΑΝ του Σαμπάν περί εξώδικσυ συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για το 0411016 ακίνητό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 19°: Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον ΚΑ: 20.6634 «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού».

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

Θέμα 20°: Έγκριση της αριθ. 3/2017μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Β' θμιας Εκπαίδευσης», καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 21°: Έγκριση πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής της ΔΕ Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 22°: Έγκριση πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 23°: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4X4» έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 11/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής. Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 24°: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ηγουμενίτσας, διάθεσης πίστωσης, έγκριση της αριθ.18/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος

θέμα 25°: Παροχή Βεβαίωσης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ λόγω προσλήψεων από πιστώσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: - Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος