Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 

                                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 28/7/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 16151

                                           

                                                                  Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                              1) Σούρλα Παναγιώτα      2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                      

                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                  3) Γουρνάρης Μιχαήλ             4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                   5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                     Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

 

   Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α. καυσίμων, ποσού 48.000,00 ευρώ.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Επί αιτήσεως Ηλία ΛΩΛΗ του Νικολάου πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου για διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται τη 29η Σεπτεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Επί αιτήσεων Ειρήνης ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Στεφάνου και λοιπών δώδεκα καθαριστριών του Δήμου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με την αριθ. 21/2016 αγωγή τους κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Διάθεση της πίστωσης, καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου» και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Διάθεση της πίστωσης, καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου» και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση μικρού έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές εργασίες κατακόρυφης σήμανσης στην οδό 49 Μαρτύρων και στις κάθετες αυτής».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης Ε= 5.987,42 τμ, από το με αριθ. 425 τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα   11ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης Ε= 5.256,83 τμ, από το με αριθ. 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς διανομής έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» στην Τ.Κ. Πέρδικας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Επί της αιτήσεως Γεωργίου ΚΑΤΣΑΒΑΡΗ του Δημητρίου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε.   του Σχεδίου Πόλης Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Επί αιτήσεως Δημητρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ του Παναγιώτη περί εξώδικου συμβιβασμού και   καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Επί αιτήσεως Γιαννούλας ΓΟΥΡΝΑΡΗ του Φωτίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως Φρειδερίκης ΓΟΥΡΝΑΡΗ του Φωτίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα   17ο : Επί αιτήσεως Βασιλικής ΚΑΡΕΝΤΖΟΥ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου ΜΗΤΣΗ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Χρήστου ΤΣΩΝΗ του Σωτηρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Σταυρούλας ΤΣΩΝΗ – ΜΑΝΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Χρήστου ΔΑΜΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Αλεξάνδρου ΑΛΕΞΙΟΥ του Φωτίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Θεοδώρας ΓΙΟΓΛΗ του Στεφάνου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Σταματέλας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Νικολάου ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεων Γεωργίου ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως Άρη ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΠΙΓΓΙΟΥ του Αχιλλέα περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Πετρούλας ΣΠΥΡΙΔΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

   Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.