Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 

                                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 21/8/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 17654

                                           

                                                                  Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα      2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                  3) Γουρνάρης Μιχαήλ             4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                   5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                    Γραφείο Δημάρχου

                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                     Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

 

   

     Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 25η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Περί του προελέγχου του απολογισμού εσόδων και εξόδων και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ.16/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Έγκριση του από 02-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Εξοπλισμός κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση του από 17-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του αριθ.12/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο Δήμου Ηγουμενίτσας .

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος Γκούρας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός της παιδικής χαράς Καρτερίου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης   (5.313,52 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 395 κοινοτικό τεμάχιο Αγροκτήματος Συκοχώρι - Καρτέρι της Τ. Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων, πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης   (4.100,00 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 504 κοινοτικό χερσολίβαδο της Τ. Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων, πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης   (4.417,32 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 10α Αγροκτήματος Σπαθαραίων της Τοπικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης   1.865,05τμ από το 444   τεμάχιο Αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974-1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.