Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Ηγουμενίτσας

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 01/9/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 18515

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   

      Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Κατακύρωση ή ματαίωση του αποτελέσματος του αριθ. 5/2017 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Ανάκληση της αριθ. 226/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Επί αιτήσεως Ηλία ΛΩΛΗ του Νικολάου πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου για διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται τη 29η Σεπτεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.