Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 21/9/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 20172

                                          

                                                                  Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα      2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                  3) Γουρνάρης Μιχαήλ             4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                   5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                    Γραφείο Δημάρχου

                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                     Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

  

     Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθ. 23/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας (Διαδικασία Μικροδιαφορών).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθ. 2264/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος Γκούρας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση του από 15-09-2017 πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του αριθ. 11/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση του από 15-09-2017 πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του αριθ. 13/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Εξοπλισμός κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός της παιδικής χαράς Καρτερίου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Έγκριση του   πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Έγκριση του από 21/9/2017 πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών τεχνικής Επιθεώρησης των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017 και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών τεχνικής Επιθεώρησης των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο: Εκδίκαση υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής στα πλαίσια του αριθ. 5/2017 διεθνούς διαγωνισμού.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού   99.787,00 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 53 στη θέση Κοτσάρι στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού   99.787,00 τ.μ. από τα τεμάχια με αριθ. 141 και 145 στη θέση Οξυνίδα στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 3.012,84 τ.μ. από το με αριθ. 498β στη θέση πλαγιά της διανομής Καταβόθρας έτους 1961 στην Τ.Κ. Καταβόθρας του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.293,22 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.823,51 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.688,22 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.025,48 τ.μ. από το με αριθ. 981 τεμάχιο διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 – 1958 στην Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.4008,72 τ.μ. από το με αριθ. 981 τεμάχιο διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 – 1958 στην Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος


Θέμα 28ο
: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=890,46 τ.μ. από τεμάχιο 1270 Αγροκτήματος Συβότων – Βραχωνά, διανομής έτους 1958 – 1959 στην περιοχή «ΚΟΝΤΡΙΖΑ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=700 τ.μ. από τεμάχιο 192α στην περιοχή «ΒΑΡΑΘΙ» της Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης (5.313,52 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 395 κοινοτικό τεμάχιο Αγροκτήματος Συκοχώρι - Καρτέρι της Τ. Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων, πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης (4.100,00 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 504 κοινοτικό χερσολίβαδο   της Τ. Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων, πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης (4.417,32 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 10α Αγροκτήματος Σπαθαραίων της Τοπικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 34ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης   1.865,05τμ από το 444   τεμάχιο Αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974-1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 35ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της με αριθμό 66/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 36ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της με αριθμό 60/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 37ο: Επί αιτήσεως Αφροδίτης ΤΖΑΝΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 38ο: Επί αιτήσεως Σπυρίδων ΤΖΩΡΤΖΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 39ο: Επί αιτήσεως Ευδοκίας ΚΟΛΙΑΚΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 40ο: Επί αιτήσεως Χαριλάου ΤΑΣΙΟΥ του Χριστοφόρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 41ο: Επί αιτήσεως Βασιλικής ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 42ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ του Χαραλάμπου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 43ο: Επί αιτήσεως Ρένας ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ του Θεοδώρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 44ο: Επί αιτήσεως Ανδρέα ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 45ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΜΠΕΖΑ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 46ο: Επί αιτήσεως Λεωνίδα ΨΑΡΡΑ του Παναγιώτη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 47ο: Επί αιτήσεως Αικατερίνης ΣΙΟΝΤΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 48ο: Επί αιτήσεως Ελένης – Άννας ΓΟΥΣΗ του Σταύρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 49ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτας ΠΑΠΠΑ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 50ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΚΟΥΡΤΗ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 51ο: Επί αιτήσεως Ιωάννας ΓΡΑΤΣΑΝΗ του Παναγιώτη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 52ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΑΡΓΥΡΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 53ο: Επί αιτήσεως Μαρίας ΑΡΓΥΡΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 54ο: Επί αιτήσεως Σπυρίδωνος ΑΡΓΥΡΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.