Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 11/10/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           Αριθ.Πρωτ.: 22376

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας               4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                           3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

*Θέμα 1ο: Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθ. 221/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά βεβαίωση για κάλυψη ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι θα πρέπει να σταλεί άμεσα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης του ΦΕΚ για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ηγουμενίτσας.

**Θέμα 2ο: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 53/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και της από 25/9/2017 επιταγής προς πληρωμή.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

** Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται διότι η άσκηση ανακοπής επιτρέπεται εντός 15 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Η διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 25/9/2017.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                          

εισηγούνται