Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 

                                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 25/01/2018

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1270

                                           

                                                                  Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα      2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                  3) Γουρνάρης Μιχαήλ             4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                   5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                    Γραφείο Δημάρχου

                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                     Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

 

   

     Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 29η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Διαμόρφωση του Σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού    έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Έγκριση – ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Διορισμός Δικηγόρου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως της κα. Μάντου Χρυσούλας του Νικολάου, περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση του   πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου   Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση του   πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου   Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4χ4» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας, Μαυρουδίου, Καστρίου, Αγίου Βλασίου» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας, Κρυόβρυσης» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την   «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018 – 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 636.119,47 ευρώ με το ΦΠΑ 24%».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών οχημάτων (ΚΤΕΟ, Ταχογράφοι κ.λ.π.) του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ. 18/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο: Ρυθμίσεις οφειλών βάσει του Ν. 4483/2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Επικύρωση της με αριθ. 1028/2017 απόφασης Δημάρχου Ηγουμενίτσας για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο κ. Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο για παράσταση στην αίτηση αναίρεσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ» κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επικύρωση της με αριθ. 48/2018 απόφασης Δημάρχου για διορισμό δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην υπόθεση Βασιλείου ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ του Κωνσταντίνου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επικύρωση της με αριθ. 922/2017 απόφασης Δημάρχου για διορισμό δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην υπόθεση ανακοπής ΒΡΥΣΗΣ ΖΩΤΟΥ Ο.Ε. κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Γιαννούλας συζύγου Παντελή ΠΑΠΠΑ για αποζημίωση σε γη και επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Αθηνάς συζύγου Αντωνίου ΜΗΤΣΕΛΟΥ για αποζημίωση σε γη και επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης επί της από 29/11/2017 με αριθ. 53/2017 αγωγής Παντελή ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Σπυρίδωνα κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Ελευθερίου ΜΗΤΣΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Θεοχάρη ΜΠΑΝΤΗ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεων Δημητρίου ΒΑΚΑΛΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεων Νικολάου ΒΑΚΑΛΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα ΡΩΣΣΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Αντωνίου ΡΩΣΣΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με αποζημίωση λόγω διαφοράς αξίας αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΤΖΙΜΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενου και αποδιδόμενου ακινήτου σχεδίου πόλης Συβότων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Επί αιτήσεων Βασιλικής ΒΑΓΓΕΛΗ του Ευαγγέλου και κληρονόμων Θωμά ΒΑΓΓΕΛΗ για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενων και αποδιδόμενων ακινήτων σχεδίου πόλης Συβότων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.