Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα, 07 Ιουνίου 2018

          Αριθμ. Πρωτ.:  8275

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: giorgos.nikolaou@1345.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 - Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                        3) Λώλης Ηλίας                                                                                                    5) Γόγολος Ιωάννης            

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                       3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                              5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                          

 

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

 

 

 

 

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                      

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

 

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   11η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Διορισμός Δικηγόρου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Διορισμός Δικηγόρου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας 2018-2019» και ματαίωση του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο

Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας της αριθ. 7595/2018 διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018»  και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Β: Σιδηρικά και ομάδας Ζ: Έτοιμο Σκυρόδεμα.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο

Διάθεση πίστωσης, έγκριση της αριθ. 4/2018 μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Γραφική ύλη, υλικά μηχανογράφησης & λοιπά υλικά γραφείων του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.645,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο

Έγκριση πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο

 

Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση γεφυρών Δήμου Ηγουμενίτσας από τις πλημμύρες» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο 

Επί αιτήσεως εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας EN. ACT. A.E. και κατάργηση δίκης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 17ο 

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 14/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας τμήμα 2ο Μονομελές που αφορά πρόσθετη επιβάρυνση ασφαλιστικών εισφορών.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 18ο

Επί αιτήσεως Δημάτου – Μαριολή Θεοδώρας του Ηλία, Δημάτου Γερασίμου του Ευαγγέλου και Δημάτου Ευλαμπίας του Ευαγγέλου κατοίκων Αθηνών για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                           

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ