Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα, 21 Ιουνίου 2018

          Αριθμ. Πρωτ.: 9145

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: giorgos.nikolaou@1345.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 - Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                        3) Λώλης Ηλίας                                                                                                    5) Γόγολος Ιωάννης            

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                       3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                              5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                          

 

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

 

 

 

 

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                      

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   25η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Άσκηση ή μη διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Άσκηση ή μη αίτησης για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των δομών του Νομικού Προσώπου Π.ΑΚ.Π.Π.Ο. για ένα έτος».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 21 τεμαχίου εμβαδού Ε=4.249,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 103 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.513,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 177 τεμαχίου εμβαδού Ε=8.352,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης  εμβαδού Ε=2.878,20 τ.μ. από το με αριθμό 129α τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Αργυροτόπου της Τ.Κ. Αργυροτόπου  του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 15 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.273,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 20 τεμαχίου εμβαδού Ε=5.055,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 79 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.824,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο

 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 37 τεμαχίου εμβαδού Ε=1.360,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης  εμβαδού Ε=4.000,00 τ.μ. από το με αριθμό 1643 κοινοτικό τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων  του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

                                                                           

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ