Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 Igoumenitsa logo                                         

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                         Ηγουμενίτσα, 30/9/2016

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 22927

                                           

 

                                                                      Προς:  Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                   1) Δηλαβέρη Ρεγγίνα         2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Κοτσώνη Αλεξάνδρα     4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Ευστρατίου Μιχαήλ       6) Γκόλιας Βασίλειος    

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Σούρλα Παναγιώτα   2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                    3)Μπαρμπαβασίλογλου  Νικόλαος  4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                  

                                                                                      (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                       Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                       Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                       Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                       Νομικό Σύμβουλο

 

 

    Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»  

 

    Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 4η  Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Ιωάννη Λώλου (Δημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας) σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 6ο : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Λώλη Ηλία (Αντιδημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας) σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 7ο : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Λώλη Ηλία (Αντιδημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας) σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 8ο : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Γκίκα Μιχαήλ (Αντιδημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας) σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα  9ο : Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 6.991,03τμ, που αποτελεί μέρος του με αριθμό 1257 τεμαχίου Αγροκτήματος Συβότων Διανομής έτους 1958 στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

 

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                     

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.